Jockey ’47 Chicago White Sox Slash Patch MVP Black